ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020»

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (12)

«Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)»

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

«Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης «Ε.Φ. ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ » – ΕΤΠΑ»

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_PIR001_ΑΔΑ: ΨΧΙΑΩΞΥ-ΡΥ0

ΣΥΝHΜΜΕΝΑ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_PIR001

Πρόσκληση PIR001 για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020» Άξονας Προτεραιότητας 12: ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο: «Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης «Ε.Φ. ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» – ΕΤΠΑ».