ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020»

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (13)

«Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΚΤ)»

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

«Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης «Ε.Φ. ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ » – ΕΚΤ»

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_PIR002_ΑΔΑ: ΨΠΧΛΩΞΥ-ΛΘ9

ΣΥΝHΜΜΕΝΑ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_PIR002

Πρόσκληση PIR002 για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020» Άξονας Προτεραιότητας 13: ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με τίτλο: «Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης «Ε.Φ. ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» – ΕΚΤ».