Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια υλοποίησης του

Υ/Ε 4 «Υποστήριξη της Οργάνωσης & Λειτουργίας του ΕΦΔ Δήμου Πειραιά»

της Πράξης

«Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΦ Δήμου Πειραιά – ΕΤΠΑ» (MIS:5032702).

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Υ/Ε 4 (MIS:5032702)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια υλοποίησης του Υ/Ε 4 της Πράξης «Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΦ Δήμου Πειραιά – ΕΤΠΑ» (MIS:5032702).