Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω καταλόγου στα πλαίσια υλοποίησης του

Υ/Ε 1 «Υποστήριξη του ΕΦΔ Πειραιά στην Προτεραιοποίηση, Εξειδίκευση και Ενεργοποίηση των Παρεμβάσεων της ΟΧΕ (Δράσεις Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Κοινωνικής Ένταξης, Προσαρμοστικότητας Επιχειρήσεων και Εργαζομένων και Προώθησης στην Απασχόληση)»

της Πράξης

«Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΦ Δήμου Πειραιά – ΕΚΤ» (MIS:5032747).

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Υ/Ε 1 (MIS:5032747)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω καταλόγου στα πλαίσια υλοποίησης του Υ/Ε 1 της Πράξης «Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΦ Δήμου Πειραιά – ΕΚΤ» (MIS:5032747).