Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια υλοποίησης του

Υ/Ε 6 «Λοιπές Υπηρεσίες Συμβούλου – Μελέτες – Εμπειρογνωμοσύνες – Νομική Υποστήριξη»

της Πράξης

«Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΦ Δήμου Πειραιά – ΕΤΠΑ» (MIS:5032702).

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Υ/Ε 6 (MIS:5032702)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια υλοποίησης του Υ/Ε 6 της Πράξης «Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΦ Δήμου Πειραιά – ΕΤΠΑ» (MIS:5032702).