ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (02)

«Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ»

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

«Ανάπτυξη «ευφυών» υπηρεσιών που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής Πολιτών και Επισκεπτών της Πόλης του Πειραιά και ενισχύουν τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, την Ηλεκτρονική Δημοκρατία, τη Λογοδοσία και υποστηρίζουν τις Εταιρικές Σχέσεις και τον  “Μηχανισμό Διακυβέρνησης” της ΟΧΕ»

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PIR003_ΔΡΑΣΗ 2.3.ΕΦΔΠ_6ΦΞΚΩΞΥ-2ΟΧ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PIR003_ΔΡΑΣΗ 2.3.ΕΦΔΠ_6ΦΞΚΩΞΥ-2ΟΧ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΣΥΝHΜΜΕΝΑ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_PIR003

Πρόσκληση PIR003 για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020 στον Άξονα Προτεραιότητας 02: ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο: «Ανάπτυξη «ευφυών» υπηρεσιών που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής Πολιτών και Επισκεπτών της Πόλης του Πειραιά και ενισχύουν τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, την Ηλεκτρονική Δημοκρατία, τη Λογοδοσία και υποστηρίζουν τις Εταιρικές Σχέσεις και τον “Μηχανισμό Διακυβέρνησης” της ΟΧΕ».