ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (06)

«Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον»

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

«Προορισμός Πειραιάς (Destination Piraeus): Ολοκληρωμένη Διαχείριση και Τοποθέτηση / Προώθηση της Πόλης του Πειραιά ως Διεθνούς Εμβέλειας Τουριστικού, Πολιτιστικού και Επιχειρηματικού Προορισμού (Piraeus Place Branding & Management) – Έξυπνη Πρόβλεψη, Προσέλκυση, Προγραμματισμός και Βιώσιμη Διαχείριση Αστικών Τουριστικών Ροών»

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PIR006_ΔΡΑΣΗ 6.3.4.ΕΦΔΠ_ΨΟΡ5ΩΞΥ-ΖΙΗ

ΣΥΝHΜΜΕΝΑ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_PIR006

Πρόσκληση PIR006 για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020 στον Άξονα Προτεραιότητας 06: ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο: «Προορισμός Πειραιάς (Destination Piraeus): Ολοκληρωμένη Διαχείριση και Τοποθέτηση / Προώθηση της Πόλης του Πειραιά ως Διεθνούς Εμβέλειας Τουριστικού, Πολιτιστικού και Επιχειρηματικού Προορισμού (Piraeus Place Branding & Management) – Έξυπνη Πρόβλεψη, Προσέλκυση, Προγραμματισμός και Βιώσιμη Διαχείριση Αστικών Τουριστικών Ροών».