ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (06)

«Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον»

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

«Πολιτιστικές Ημέρες και Διαδρομές Θάλασσας Δήμου Πειραιά»

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PIR008_ΔΡΑΣΗ 6.3.2.ΕΦΔΠ_ΨΙΥ5ΩΞΥ-8Δ4

ΣΥΝHΜΜΕΝΑ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_PIR008

Πρόσκληση PIR008 για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020 στον Άξονα Προτεραιότητας 06: ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο: «Πολιτιστικές Ημέρες και Διαδρομές Θάλασσας Δήμου Πειραιά».