Εκ των υστέρων δημοσιότητα για τα έργα της Τεχνικής Βοήθειας έτους 2018

Εκ των υστέρων δημοσιότητα για τα έργα της Τεχνικής Βοήθειας έτους 2018 Σύμφωνα με το άρθρο 14 «Εκ των υστέρων δημοσιότητα» της υπ’ αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/τ.Β΄/03.03.2017) Υπουργικής Απόφασης «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας