Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τη διαδικασία μέσω καταλόγου, για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του Υ/Ε 1 με τίτλο

«Υποστήριξη του ΕΦΔ Πειραιά στην Προτεραιοποίηση, Εξειδίκευση και Ενεργοποίηση των Παρεμβάσεων της ΟΧΕ (Δράσεις Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Κοινωνικής Ένταξης, Προσαρμοστικότητας Επιχειρήσεων και Εργαζομένων και Προώθησης στην Απασχόληση)»

της Πράξης «Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΦ Δήμου Πειραιά – ΕΚΤ» (MIS:5032747),

με κριτήριο την πιο συμφέρουσα προσφορά.

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Υ/Ε 1 (MIS:5032747)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τη διαδικασία μέσω καταλόγου, για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του Υ/Ε 1 της Πράξης «Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΦ Δήμου Πειραιά – ΕΚΤ» (MIS:5032747), με κριτήριο την πιο συμφέρουσα προσφορά