1η Τροποποίηση

της πράξης με MIS:5032702 και τίτλο

«Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης «Ε.Φ. ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ » – ΕΤΠΑ» 

στον Άξονα Προτεραιότητας 12 του Ε.Π. «Αττική» 2014 – 2020.

  1η Τροποποίηση της πράξης με MIS:5032702

1η Τροποποίηση της πράξης με τίτλο «Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης «Ε.Φ. ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ » – ΕΤΠΑ» και MIS:5032702