ΈΝΤΑΞΗ

της πράξης με MIS:5045073 και τίτλο

«Πολιτιστικές Ημέρες και Διαδρομές Θάλασσας 2019 του Δήμου Πειραιά» – ΕΤΠΑ

στον Άξονα Προτεραιότητας 6 του Ε.Π. «Αττική» 2014 – 2020.

  ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗΣ_ΕΤΠΑ_MIS:5045073_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ένταξη της πράξης με τίτλο «Πολιτιστικές Ημέρες και Διαδρομές Θάλασσας 2019 του Δήμου Πειραιά» – ΕΤΠΑ και MIS:5045073