ΈΝΤΑΞΗ

της πράξης με MIS:5044800 και τίτλο

«Μηχανισμός Διαχείρισης Προορισμού της πόλης του Πειραιά» – ΕΤΠΑ

στον Άξονα Προτεραιότητας 6 του Ε.Π. «Αττική» 2014 – 2020.

  ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗΣ_ΕΤΠΑ_MIS:5044800

Ένταξη της πράξης με τίτλο «Μηχανισμός Διαχείρισης Προορισμού της πόλης του Πειραιά» – ΕΤΠΑ και MIS:5044800