Ένταξη της πράξης με τίτλο «Πιλοτικός Μηχανισμός Ενημέρωσης , Πρόληψης, Διαχείρισης και Ευαισθητοποίησης Κλιματικών Κινδύνων στο Αστικό Περιβάλλον του Πειραιά» – ΕΤΠΑ και MIS:5047883

ΈΝΤΑΞΗ της πράξης με MIS:5047883 και τίτλο «Πιλοτικός Μηχανισμός Ενημέρωσης , Πρόληψης, Διαχείρισης και Ευαισθητοποίησης Κλιματικών Κινδύνων στο Αστικό Περιβάλλον του Πειραιά» – ΕΤΠΑ στον Άξονα Προτεραιότητας 5 του Ε.Π. «Αττική» 2014 – 2020.  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια υλοποίησης του Υ/Ε 15 της Πράξης «Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΦ Δήμου Πειραιά – ΕΤΠΑ» (MIS:5032702), με κριτήριο την πιο συμφέρουσα προσφορά

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την επιλογή αναδόχου στα πλαίσια υλοποίησης του Υ/Ε15 με τίτλο «Υποστήριξη του ΕΦΔ του Δήμου Πειραιά στην επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων της ΟΧΕ/ΒΑΑ Πειραιά» της Πράξης «Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα