Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια υλοποίησης του Υ/Ε 15 της Πράξης «Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΦ Δήμου Πειραιά – ΕΤΠΑ» (MIS:5032702), με κριτήριο την πιο συμφέρουσα προσφορά

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την επιλογή αναδόχου στα πλαίσια υλοποίησης του Υ/Ε15 με τίτλο «Υποστήριξη του ΕΦΔ του Δήμου Πειραιά στην επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων της ΟΧΕ/ΒΑΑ Πειραιά» της Πράξης «Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα