Ένταξη της πράξης με τίτλο «Πιλοτικός Μηχανισμός Ενημέρωσης , Πρόληψης, Διαχείρισης και Ευαισθητοποίησης Κλιματικών Κινδύνων στο Αστικό Περιβάλλον του Πειραιά» – ΕΤΠΑ και MIS:5047883

ΈΝΤΑΞΗ της πράξης με MIS:5047883 και τίτλο «Πιλοτικός Μηχανισμός Ενημέρωσης , Πρόληψης, Διαχείρισης και Ευαισθητοποίησης Κλιματικών Κινδύνων στο Αστικό Περιβάλλον του Πειραιά» – ΕΤΠΑ στον Άξονα Προτεραιότητας 5 του Ε.Π. «Αττική» 2014 – 2020.