ΈΝΤΑΞΗ

της πράξης με MIS:5047883 και τίτλο

«Πιλοτικός Μηχανισμός Ενημέρωσης , Πρόληψης, Διαχείρισης και Ευαισθητοποίησης Κλιματικών Κινδύνων στο Αστικό Περιβάλλον του Πειραιά» – ΕΤΠΑ

στον Άξονα Προτεραιότητας 5 του Ε.Π. «Αττική» 2014 – 2020.

  ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗΣ_ΕΤΠΑ_MIS:5047883

Ένταξη της πράξης με τίτλο «Πιλοτικός Μηχανισμός Ενημέρωσης , Πρόληψης, Διαχείρισης και Ευαισθητοποίησης Κλιματικών Κινδύνων στο Αστικό Περιβάλλον του Πειραιά» – ΕΤΠΑ και MIS:5047883