ΈΝΤΑΞΗ

της πράξης με MIS:5050534 και τίτλο

«Διαμόρφωση πύλης εισόδου στον Πειραιά για επισκέπτες της κρουαζιέρας.

Ανάδειξη κεντρικής και πολιτιστικής διαδρομής με παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρo» – ΕΤΠΑ

στον Άξονα Προτεραιότητας 6 του Ε.Π. «Αττική» 2014 – 2020.

  ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗΣ_ΕΤΠΑ_MIS:5050534

Ένταξη της πράξης με τίτλο «Διαμόρφωση πύλης εισόδου στον Πειραιά για επισκέπτες της κρουαζιέρας. Ανάδειξη κεντρικής και πολιτιστικής διαδρομής με παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρo» – ΕΤΠΑ και MIS:5050534