ΈΝΤΑΞΗ

της πράξης με MIS:5060900 και τίτλο

«Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus» – ΕΚΤ

στον Άξονα Προτεραιότητας 9 του Ε.Π. «Αττική» 2014 – 2020.

  ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗΣ_ΕΚΤ_MIS:5060900

Ένταξη της πράξης με τίτλο «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus» – ΕΚΤ και MIS:5060900