ΈΝΤΑΞΗ

της πράξης με MIS:5052670 και τίτλο

«Αστική Ανάπλαση Λεωφόρου Ειρήνης Γ’ Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Πειραιά» – ΕΤΠΑ

στον Άξονα Προτεραιότητας 6 του Ε.Π. «Αττική» 2014 – 2020.

  ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗΣ_ΕΤΠΑ_MIS:5052670

Ένταξη της πράξης με τίτλο «Αστική Ανάπλαση Λεωφόρου Ειρήνης Γ’ Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Πειραιά» – ΕΤΠΑ και MIS:5052670