ΈΝΤΑΞΗ

της πράξης με MIS:5063274 και τίτλο

«Προσαρμογή του υπάρχοντος βρεφονηπιακού σταθμού επί των οδών
Υπαπαντής και Παπαστράτου στο Π.Δ 99/2017, στατική ενίσχυση και επέκτασή του με την προσθήκη
ορόφων» – ΕΤΠΑ

στον Άξονα Προτεραιότητας 10 του Ε.Π. «Αττική» 2014 – 2020.

  ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗΣ_ΕΤΠΑ_MIS:5063274

Ένταξη της πράξης με τίτλο «Προσαρμογή του υπάρχοντος βρεφονηπιακού σταθμού επί των οδών Υπαπαντής και Παπαστράτου στο Π.Δ 99/2017, στατική ενίσχυση και επέκτασή του με την προσθήκη ορόφων» – ΕΤΠΑ και MIS:5063274