1η Τροποποίηση της πράξης με τίτλο «Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας Δήμου Πειραιά» – ΕΤΠΑ και MIS: 5050830

1η Τροποποίηση της πράξης με MIS:5050830 και τίτλο «Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας Δήμου Πειραιά» – ΕΤΠΑ στον Άξονα Προτεραιότητας 3 του Ε.Π. «Αττική» 2014 – 2020.