1η Τροποποίηση

της πράξης με MIS:5054015 και τίτλο

«Πολιτιστικές Ημέρες και Διαδρομές Θάλασσας 2020 του Δήμου Πειραιά» – ΕΤΠΑ

στον Άξονα Προτεραιότητας 6 του Ε.Π. «Αττική» 2014 – 2020.

  1η Τροποποίηση της πράξης_MIS:5054015_ΡΚ0ΦΩΞΥ-ΚΜΛ

1η Τροποποίηση της πράξης με τίτλο «Πολιτιστικές Ημέρες και Διαδρομές Θάλασσας 2020 του Δήμου Πειραιά» – ΕΤΠΑ και MIS:5054015