ΈΝΤΑΞΗ

της πράξης με MIS:5074509 και τίτλο

«Πολιτιστικές Ημέρες και Διαδρομές Θάλασσας 2021 – 2023 του Δήμου Πειραιά» – ΕΤΠΑ

στον Άξονα Προτεραιότητας 6 του Ε.Π. «Αττική» 2014 – 2020.

  ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗΣ_ΕΤΠΑ_MIS:5074509_Ψ0ΨΩΩΞΥ-4ΣΦ

Ένταξη της πράξης με τίτλο «Πολιτιστικές Ημέρες και Διαδρομές Θάλασσας 2021-2023 του Δήμου Πειραιά» – ΕΤΠΑ και MIS:5074509