Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου

στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με MIS:5060900 και τίτλο

«Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus»

στον Άξονα Προτεραιότητας 9 του Ε.Π. «Αττική» 2014 – 2020.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ MIS:5060900

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με MIS:5060900