ΈΝΤΑΞΗ

της πράξης με MIS:5074954 και τίτλο

«Υποστήριξη για τη δημιουργία και ανάπτυξη Κοινότητας Γνώσης και
Καινοτομίας για τη Γαλάζια Οικονομία (ΚΓΚ-ΓΟ) στον Πειραιά» – ΕΤΠΑ

στον Άξονα Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. «Αττική» 2014 – 2020.

  ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗΣ_ΕΤΠΑ_MIS:5074954_Ψ1Ε8ΩΞΥ-ΣΣΙ

Ένταξη της πράξης με τίτλο «Υποστήριξη για τη δημιουργία και ανάπτυξη Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας για τη Γαλάζια Οικονομία (ΚΓΚ-ΓΟ) στον Πειραιά» – ΕΤΠΑ και MIS:5074954