1η Τροποποίηση

της πράξης με MIS:5045546 και τίτλο

«Ευφυής ηλεκτρονική πλατφόρμα Δήμου Πειραιά για την έξυπνη και φιλική διακυβέρνηση, την καθοδήγηση της έξυπνης πόλης, τη διαβούλευση και λογοδοσία των τοπικών αναπτυξιακών και κοινωνικών πολιτικών» – ΕΤΠΑ

στον Άξονα Προτεραιότητας 2 του Ε.Π. «Αττική» 2014 – 2020.

  1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ_ΕΤΠΑ_MIS:5045546_ΩΧΣΓΩΞΥ-ΥΒΔ

1η Τροποποίηση της πράξης με τίτλο «Ευφυής ηλεκτρονική πλατφόρμα Δήμου Πειραιά για την έξυπνη και φιλική διακυβέρνηση, την καθοδήγηση της έξυπνης πόλης, τη διαβούλευση και λογοδοσία των τοπικών αναπτυξιακών και κοινωνικών πολιτικών» – ΕΤΠΑ και MIS:5045546