ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (06)

«Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον»

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

«Δράσεις για την προώθηση του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Πειραιά»

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_PIR024_ΔΡΑΣΗ 6.3.5.ΕΦΔΠ_ΨΣΝΩΩΞΥ-0ΣΕ_1.1

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_PIR024_ΔΡΑΣΗ 6.3.5.ΕΦΔΠ_ΨΣΝΩΩΞΥ-0ΣΕ_1.2

ΣΥΝHΜΜΕΝΑ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_PIR024

Πρόσκληση PIR024 για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020 στον Άξονα Προτεραιότητας 06: ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο: «Δράσεις για την προώθηση του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Πειραιά».