1η Τροποποίηση της πράξης με τίτλο «Δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας νεοφυών επιχειρήσεων» – ΕΤΠΑ και MIS:5062147

1η Τροποποίηση της πράξης με MIS:5062147 και τίτλο «Δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας νεοφυών επιχειρήσεων» – ΕΤΠΑ στον Άξονα Προτεραιότητας 3 του Ε.Π. «Αττική» 2014 – 2020.