1η Τροποποίηση

της πράξης με MIS:5062147 και τίτλο

«Δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας νεοφυών επιχειρήσεων» – ΕΤΠΑ

στον Άξονα Προτεραιότητας 3 του Ε.Π. «Αττική» 2014 – 2020.

  1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ_ΕΤΠΑ_MIS:5062147_Ψ4ΥΒΩΞΥ-Ζ4Ι

1η Τροποποίηση της πράξης με τίτλο «Δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας νεοφυών επιχειρήσεων» – ΕΤΠΑ και MIS:5062147