ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (03)

«Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας»

 

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

«Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στον Δήμο Πειραιά»

 

Περίοδος Υποβολής αιτήσεων:

Έναρξη: 16-06-2021 και ώρα 13:00

Λήξη: 01-10-2021 και ώρα 15:00 (Νέα Προθεσμία Λήξης)

 

Τρόπος Υποβολής Προτάσεων:

Ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: http://www.ependyseis.gr/mis

 

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται

στο τηλέφωνο 213.0166.100 (ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00) ή στο e-mail: CovidPiraeus@elanet.gr 

και στο ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.elanet.gr/2021/06/11/enischysi-pmme-peiraia-logo-covid19/

 

Για τεχνικά θέματα στην σελίδα υποβολής προτάσεων:

Helpdesk: 210.77.87.940 (ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00) ή στο e-mail: support@mou.gr 

 

Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων:  ΑΔΑ: 6ΓΓΨΩΞΥ-03Σ

Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων:  ΑΔΑ: Ω2ΓΟΩΞΥ-33Π

 

3η Τροποποίηση πρόσκλησης :  ΑΔΑ: ΨΓ05ΩΞΥ-ΠΚΑ

Ενδεικτικές οδηγίες προς τους επενδυτές για εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης

(Nέο Taxis Net)  Ενδεικτικές οδηγίες

2η Τροποποίηση πρόσκλησης :  ΑΔΑ: ΩΗ85ΩΞΥ-ΞΥΘ

1η Τροποποίηση πρόσκλησης :  ΑΔΑ: 6ΣΥΠΩΞΥ-ΗΗ2

Πρόσκληση :  ΑΔΑ: 6ΣΥΠΩΞΥ-ΗΗ2

Ανακοίνωση:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕ

Απαντήσεις σε Συχνές Ερωτήσεις της Δράσης:  Απαντήσεις_ΨΩ66ΩΞΥ-ΠΨ0

Χάρτης Διοικητικών Ορίων Δήμου Πειραιά

Πρόσκληση PIR026 για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020 στον Άξονα Προτεραιότητας 03: ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στον Δήμο Πειραιά».