“Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020
Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς
Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”

 

 Υπουργική Απόφαση 81986/EΥΘΥ 712/31-07-2015 - ΦΕΚ 1822/ τ. Β'/ 24-08-2015

 Υπουργική Απόφαση 110427/EΥΘΥ 1020/20-10-2016 - ΦΕΚ 3521/ τ. Β'/ 01-11-2016
(Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31-07-2015 ΥΑ)

 Υπουργική Απόφαση 137675/EΥΘΥ 1016/19-12-2018 - ΦΕΚ 5968/ τ. Β'/ 31-12-2018
(Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 110427/EΥΘΥ 1020/20-10-2016 ΥΑ)

 Υπουργική Απόφαση 75365/EΥΘΥ/2021 - ΦΕΚ 3051/ τ. Β'/ 09-07-2021
(Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 137675/EΥΘΥ 1016/19-12-2018 ΥΑ)

Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020