ΈΝΤΑΞΗ

της πράξης με MIS:5063696 και τίτλο

«Έξυπνη και Βιώσιμη Διαχείριση Τοπικών Περιβαλλοντικών και Ενεργειακών Πόρων
-Βιώσιμη Κινητικότητα και Έξυπνη Διαχείριση Αστικών, Εμπορικών και Τουριστικών Κυκλοφοριακών Ροών –
Έξυπνη Διαβίωση και Ποιότητα Ζωής
» – ΕΤΠΑ

στον Άξονα Προτεραιότητας 2 του Ε.Π. «Αττική» 2014 – 2020.

  ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗΣ_ΕΤΠΑ_MIS:5063696_6ΠΠΤΩΞΥ-ΝΥ9

Ένταξη της πράξης με τίτλο «Έξυπνη και Βιώσιμη Διαχείριση Τοπικών Περιβαλλοντικών και Ενεργειακών Πόρων -Βιώσιμη Κινητικότητα και Έξυπνη Διαχείριση Αστικών, Εμπορικών και Τουριστικών Κυκλοφοριακών Ροών – Έξυπνη Διαβίωση και Ποιότητα Ζωής» – ΕΤΠΑ και MIS:5063696