1η Τροποποίηση

της πράξης με MIS:5062357 και τίτλο

«Προσαρμογή του υπάρχοντος βρεφονηπιακού σταθμού επί των οδών Ερμουπόλεως και Παξών στο Π.Δ. 99/2017 – Στατική ενίσχυση» – ΕΤΠΑ

στον Άξονα Προτεραιότητας 10 του Ε.Π. «Αττική» 2014 – 2020.

  1η Τροποποίηση_ΕΤΠΑ_MIS:5062357

1η Τροποποίηση της πράξης με τίτλο «Προσαρμογή του υπάρχοντος βρεφονηπιακού σταθμού επί των οδών Ερμουπόλεως και Παξών στο Π.Δ. 99/2017 – Στατική ενίσχυση» – ΕΤΠΑ και MIS:5062357